ایستگاه مترو Q4

ایستگاه مترو Q4

نام پروژه : ایستگاه مترو Q4 خیابان پیروزی
موقعیت پروژه : تهران – انتهای خیابان پیروزی – جنب خیابان پنجم نیروی هوایی
موضوع پیمان : احداث ساختمان ایستگاه متروی Q4 و هواکشهای میان تونلی و رکتیفایر
کارفرما : شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
مدیریت طرح : مهندسین مشاور گنو
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور طرح بامداد
مبلغ پیمان : ۱۲۵٫۰۰۰ میلیون ریال
مدت قرارداد : ۲۴ ماه شمسی
تاریخ شروع پروژه : ۲۵/۰۵/۱۳۸۷
پیمانکاراصلی : شرکت بین المللی فرآیند انرژی و مدیریت
مبلغ آخرین صورت وضعیت ۵۲٫۰۰۰ میلیون ریال

احجام عمده کار :
– خاکبرداری و حفاری ۶۰٫۰۰۰ متر مکعب
– آرماتوربندی ۳٫۰۰۰ تن
– قالب بندی ۲۰٫۰۰۰ متر مربع
– بتن ریزی ۲۴٫۰۰۰ متر مکعب
– کارهای فلزی سنگین ۸۰۰ تن