پروژه احداث دانشکده علوم دانشگاه آزاد مشهد 

پروژه احداث دانشکده علوم دانشگاه آزاد مشهد 

نام پروژه : احداث دانشکده علوم دانشگاه آزاد مشهد – شهر جدید گلبهار
موقعیت پروژه : جاده قوچان � سی کیلومتری مشهد � شهر جدید گلبهار
موضوع پیمان : احداث ۱۸۰۰۰ متر مربع ساختمان با اسکلت بتنی تا مرحله اتمام نازک کاری
کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ساتراپ انرژی
مبلغ پیمان : ۶۹٫۰۰۰ میلیون ریال
مدت قرارداد : ۳۰ ماه شمسی
تاریخ شروع پروژه : ۰۱/۰۸/۱۳۸۶
پیمانکاراصلی : شرکت بین المللی فرآیند انرژی و مدیریت
مبلغ آخرین صورت وضعیت ۷۲٫۰۰۰ میلیون ریال

احجام عمده کار :
– خاکبرداری ۱۵٫۰۰۰ متر مکعب
– آرماتوربندی ۱۰۰۰ تن
– قالب بندی ۱۸۰۰۰ متر مربع
– بتن ریزی ۹٫۰۰۰ متر مکعب
– سقف کاذب ۱۷٫۰۰۰ متر مربع
– اجرای سنگ ۲۲٫۰۰۰ متر مربع