پروژه های اجرا شده خارجی

پروژه افغانستان

نام پروژه : مرکز توانبخشی و مهمانسرا
موقعیت پروژه : شهرکابل افغانستان پیرو توافقنامه احداث سه پروژه مشابه در کابل ، قندهار و هرات
موضوع پیمان : اجرای عملیات مرکز توانبخشی روزانه با زیربنای حدود
۹۴۰ متر مربع و مهمانسرا با زیربنای ۱۵۰ متر مربع در شهر کابل
کارفرما : سازمان بهزیستی کشور
دستگاه نظارت : امور فنی و مهندسی سازمان بهزیستی کشور

مبلغ اولیه پیمان : ۱۱۱ ۳ میلیون ریال مبلغ بعدی پیمان : ۵۱۲۰ میلیون ریال
مدت پیمان : ۱۲ ماه شمسی ۲۵% ابلاغ شده است

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۸۴/۰۴/۲۵ تاریخ اتمام پروژه : ۱۳۸۵/۰۵/۲۵

مبلغ آخرین صورت وضعیت : ۵۸۲۰ میلیون ریال
پیمانکار : شرکت بین المللی فرآیند انرژی مدیریت

احجام عمده کار :

– خاکبرداری ۱۵۷۹ متر مکعب – قالب بندی ۱۲۵۰ متر مربع
– آرماتوربندی ۶۰ تن – بتن ریزی ۷۰۰ متر مکعب
– آجرچینی ۴۰۰۰ متر مربع – کاشی و سرامیک ۶۵۰ متر مربع
– سنگ کاری ۵۰۰ مربع – عایقکاری ۲۵۰۰ مترمربع
– اندود سیمان ۳۵۰۰ مربع
– ساخت و نصب درب پنجره آلومینیومی ۲۰۰۰ کیلوگرم