چارت سازمانی

هیئت مدیره
مدیر عامل
نماینده مدیریت (تضمین کیفیت) حسابرسی داخلی مشاوره فنی و حقوقی برنامه ریزی و کنترل پروژه
معاون اجرایی معاون بازگانی و پشتیبانی معاون مالی و اداری معاون فنی و برنامه ریزی
مدیران پروژه ها کارگاه ساخت اسکلت فلزی مدیر ماشین آلات مدیر تدارکات مدیر امور مالی مدیر امور اداری مدیر صدور خدمات مدیر دفتر فنی مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
روسای کارگاه ها کارشناسان مکانیک ماموران خرید سرپرست حسابداری مسئول کارگزینی کارشناسان متره و برآورد کارشناس کنترل پروژه کارشناس برنامه ریزی
سرپرست تعمیر گاه سرپرست انبارها مسئول آموزش امور قراردادها IT کنترل مدارک
مسئول خدمات مناقصات QA/QC Cost Control
مسئول دبیرخانه و بایگانی کارشناس اقتصاد سنجی HSE