پروژه احداث ساختمان دانشکده ادبیات و زبان خارجه دانشگاه رودهن

پروژه احداث ساختمان دانشکده ادبیات و زبان خارجه دانشگاه رودهن

موقعیت پروژه : دانشگاه رودهن – شهرستان دماوند

موضوع پیمان : اجرای دنشکده ادبیات و زبان های خارجه

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی

دستگاه نظارت : مهندسان مشاوران مهراز نقش

مبلغ پیمان  : ۶۷,۰۰۰میلیون ریال

مدت اولیه پیمان  : ۳۰ماه شمسی

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۸۹/۰۶/۳۰