اجرای احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی صالح آباد

اجرای احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی صالح آباد

موقعیت پروژه : شهرستان تایباد – خراسان  رضوی
موضوع پیمان : اجرای احداث بیمارستان ۳۲ تختخوابی صالح آباد
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور  همگون
مبلغ پیمان  : ۲۲,۰۰۰ میلیون ریال
مدت اولیه پیمان  : ۲۰ماه شمسی
تاریخ شروع پروژه : ۱۳۸۹/۰۳/۲۰