پروژه احداث سد مخزنی فرخی

موقعیت پروژه : شهرستان قائنات – خراسان  جنوبی
موضوع پیمان : اجرای سد مخزنی و تأسیسات وابسته فرخی شهرستان قائنات
کارفرما : سازمان آب منطقه ای خراسان جنوبی
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور کاوش پی مشهد
مبلغ پیمان  : ۲۱,۰۰۰میلیون ریال
مدت اولیه پیمان  : ۷ماه شمسی
تاریخ شروع پروژه : ۱۹/۱۲/۱۳۸۸