پروژه پل چالوس کیلومتر ۸۰۰+۱۶ آزادراه تهران شمال 

پروژه پل چالوس کیلومتر ۸۰۰+۱۶ آزادراه تهران شمال 

نام پروژه : عملیات اجرایی پل کیلومتر ۸۰۰ +۱۶ منطقه آزادراه تهران شمال
موقعیت پروژه : ۶ کیلومتری چالوس
موضوع پیمان : اجرای عملیات بتنی و فلزی پل رودخانه چالوس با دهانه ۶۰ متر
کارفرما : شرکت آزادراه تهران شمال
مبلغ پیمان : ۳۵٫۰۰۰ میلیون ریال
مدت قرارداد : ۱۴ ماه شمسی
تاریخ شروع پروژه : ۰۶/۰۳/۱۳۸۶
مبلغ آخرین صورت وضعیت تایید شده : ۱۸٫۰۰۰ میلیون ریال
پیمانکار اصلی : شرکت بین المللی فرآیند انرژی و مدیریت

احجام عمده کار :
– خاکبرداری ۴۵۰۰۰ متر مکعب
– خاکریزی ۲۵۰٫۰۰۰ متر مکعب
– آرماتوربندی ۴۵۰ تن
– بتن ریزی ۴۰۰۰ متر مکعب
– عرشه فلزی ۱۰۰۰ تن